Janusz Łaski
Janusz Łaski
Wiodący Ekspert, Departament Sektora Instytucji Finansowych, ING Bank Śląski SA

Od ponad 20 lat zarządza rozwojem produktów bankowych w ING Banku Śląskim, w dziedzinie usług powierniczych oraz rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących technologię blockchain. Członek Prezydium Rady Banków Depozytariuszy przy ZBP. Koordynuje pracę grup roboczych RBD dot. obowiązków banków depozytariuszy oraz technologii blockchain. Reprezentuje banki zrzeszone w RBD/ZBP m.in. w Komitecie ds. Ryzyka w KDPW_CCP, a także pracach grup roboczych zajmujących się innowacjami finansowymi, funkcjonujących przy Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, oraz European Banking Federation w Brukseli (EBF Blockchain Taskforce). Odznaczony Odznaką Honorową Prezesa NBP „Za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest doktorem nauk biologicznych oraz absolwentem Programu MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois.